(Vietnamese) Viêt Nam

 


Hội đồng quốc tế nghệ thuật Múa- CID UNESCO

 

 

 

 CID là một tổ chức bao trùm tất cả các hình thức vũ đạo trong tất cả các nước trên thế giới

 

CID  được các quốc gia, các chính phủ, các tổ chức, các cơ quan quốc tế và UNESCO công nhận

 

CID là diễn đàn rông rãi tập họp tất cả các tổ chức quốc tế, quốc gia, và địa phương quan trọng nhất cũng như các nhân vật tiêu biểu nhất về vũ đạo

 

CID là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1973 tại trụ sở UNESCO ở Paris, nơi CID đóng cơ quan 

 

Hội viên của CID là những liên hiệp, những hội, những trường, những nhóm và các nhân vật nổi tiếng nhất về múa ở 150 nước trên thế giới

 

 

 

                             Những đặc điểm chủ yếu của CID

 

CID là một tổ chức bao trùm với ý nghĩa là nó bao quát các mức độ hoạt động của các hội viên. Nó không gắn kết với bất cứ trường phái, nhóm, liên hiệp hay cơ quan nào về múa. Nó cũng không đứng ra tổ chức các liên hoan, hội thảo hay cuộc thi nào.

 

CID tuyệt đói không phải là tổ chức thương mại, nó không sản xuất hoặc dịch vụ để bán chác. Nó độc lập trước bất cứ chính phủ, hệ tư tưởng hoặc. quyền lợi kinh tế nào

 

 CID đối xử bình đẳng với tất cả các loại hình vũ đạo. Nó không ủng hộ một quan điểm đặc biệt nào về múa nhưng công nhận những giá trị phổ quát của loaọi múa đó như l;à một hình thức nghệ thuật, như là một phương thức giáo dục và như là đối tượng nghiên cứu 

 

CID không phân biệt đối xử. Phản ánh các nguyên tắc của Liên hiệp quốc và UNESCO, CID cởi mở với tất cả các cách tiếp cận về múa, không có thiên kiến về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tư cách chính trị hay địa vị xã hội

 

 CID điều hành theo phương thức dân chủ. Ban lãnh đạo của CID được toàn thể hội viên bàu ra bốn năm một lần

 

Hội viên của CID bao gồm hơn 400 tổ chức (các Liên hiệp, trường, nhóm, các cuộc thi, các liên hoan vv…) và hơn 3.000 cá nhân (các nhà biên đạo, giáo dục, nhà sử học về múa, nhà quản lý, nhà phê bình và các vị khác.) ở 150 nước. Trong số họ có hàng trăm các nhà biên đạo, các diễn viên, nhà giáo, 100 giáo sư đại học và hơn 100 tiến sỹ về múa

 

 CID mở rộng cửa cho việc gia nhập, nó tiếp nhận các tổ chức, cơ quan và cá nhân có đủ điều kiện

 

 

 

Địa chỉ: / Hội đồng quóc tế nghệ thuật Múa

 


International Dance Council     CID     Conseil International de la Danse
UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France tel. +33 1 4568 4953
     www.cid-portal.org     ExecSec@cid-portal.org